Renda 2020: com es computa la venda d'un habitatge a la declaració de l'IRPF

Gtres
Gtres
16 de març 2020, Redacció

De cara a la declaració de la Renda 2019, qui hagi venut un habitatge ha de saber que no té dret a desgravar ni el preu de compra ni les corresponents despeses d’adquisició. És en el moment de la venda quan s'han de tenir en compte aquestes despeses per determinar si hi ha hagut guany o pèrdua patrimonial.

Gestha, el sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda, recorda que l'import del guany o pèrdua patrimonial procedent es fixa calculant la diferència entre els valors de transmissió i d'adquisició de l'habitatge.

És en computar el valor d'adquisició de l'operació de venda de l'habitatge quan tindrem en compte les despeses sufragades quan es va adquirir. Així, el valor d'adquisició estarà format per la suma de:

  • el preu de l’adquisició
  • el cost de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits (excloses les despeses de conservació i reparació)
  • les despeses  i tributs relatius a l'adquisició. Aquí s'inclouran:
  • comissions d'immobiliàries o d'altres agents que participessin en l'operació de compra
  • despeses de notaria i registre relatives a l'escriptura d'adquisició i, fins i tot, de concessió del préstec hipotecari
  • pagament d'impostos, com ara Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentats o IVA
  • altres despeses relatives a la constitució de la hipoteca del préstec concedit. En cap cas es computaran els interessos satisfets pel préstec
  • qualsevol altra despesa inherent a l’adquisició de l'habitatge

A més, les despeses de cancel·lació d'hipoteca disminuiran el valor d'alienació

D'altra banda, el valor de transmissió estarà format per :

  • l'import real de l'alienació
  • com en el valor d’adquisició, de la quantitat anterior es podran deduir les despeses i tributs inherents a la transmissió (comissions immobiliàries, despeses de notari i Registre, despeses de cancel·lació d'hipoteca) si se’n va fer càrrec el transmissor.

D'altra banda, hem de tenir en compte que també poden ser deduïbles les despeses per adquisició d'habitatge en cas que hi hagi alguna deducció específica establerta per la Llei de l'Impost, com pot ser la deducció per adquisició d'habitatge habitual estatal o les que existeixen en algunes Comunitats Autònomes. La deducció estatal es va suprimir l’1 de gener del 2013 i, encara que es va establir un règim transitori per a aquells que haguessin practicat una deducció abans d’aquesta data, els que l'adquireixen actualment no poden efectuar deduccions ni pel preu d'adquisició ni per les despeses.