Què és l'INCASÒL, l'organisme que s'encarrega de gestionar les fiances dels lloguers a Catalunya

bcn
Pixabay
4 d’abril 2019, Redacció

L'Institut Català del Sòl (INCASÒL) és una entitat creada per la Generalitat de Catalunya que s'encarrega de gestionar totes les matèries d'urbanisme que competeixen a la Generalitat. Aquesta institució posseeix una dimensió comercial i depèn de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i Habitatge. Entre les seves tasques estan la de gestionar la fiança dels lloguers i promoure habitatge públic. És a dir, es tracta de l'Institut Català del Sòl.

D'aquesta manera, tots els propietaris de Catalunya que signin un contracte de lloguer han de dipositar a l'INCASÒL la fiança sol·licitada al contracte, en un termini igual o inferior a dos mesos. Una vegada finalitzat el contracte, serà l'organisme qui retorni la fiança sota petició de l'arrendador, que és l'única part amb poder per a fer-ho.

Els diners que es recapten amb aquesta fiança s'han d'invertir en la construcció d'habitatges públics, preferiblement en promocions de cases en lloguer i actuacions directes en processos de renovacions urbanes.

Si no es diposita la fiança, l'organisme pot sancionar el propietari i l'inquilí no podria desgravar-se el lloguer a la Declaració de la renda.

Sancions del 35% al 75% de la fiança

Segons explica Mundo Jurídico, les sancions per no dipositar la fiança de lloguer a Catalunya dependran del tipus d'infracció, que la Generalitat de Catalunya classifica en lleus o greus.

  • Es considera infracció lleu l'incompliment, entre d'altres, del dipòsit de la fiança dins del termini de dos mesos des de la formalització del contracte, tret que els serveis d'inspecció de la Generalitat hagin obert un expedient per a la regularització de la fiança, cas en què es considerarà una infracció greu.
  • Es considerarà infracció greu la falta del dipòsit de la fiança o de les actualitzacions d'aquesta. Per tant, si l'arrendador diposita la fiança abans que la inspecció el reclami al principi seria una infracció lleu; però si s'ha iniciat un procediment d'inspecció per aquest motiu, el dipòsit ja serà considerat com a infracció greu.

Si l'ingrés del dipòsit es fa amb posterioritat als dos mesos des de la formalització del contracte de lloguer, s'estableixen una sèrie de recàrrecs que van des d'un 5% fins a un 20% de l'import de la fiança si no intervé la inspecció (depenent de quan s'ingressi), i si intervinguessin els serveis d'inspecció serà d'un 25%. A aquestes quantitats caldrà sumar-hi els interessos de demora.

A més d'aquests recàrrecs i interessos, el règim de sancions per no dipositar la fiança de lloguer a Catalunya estableix que quan es tracti d'una infracció lleu s'imposarà una multa que no podrà superar el 35% de l'import de la fiança, amb un límit de 3.000 euros. I quan es tracti d'una infracció greu, la multa serà del 35% al 75% de l'import de la fiança no dipositada.

Avalloguer

Avalloguer és l'assegurança que ofereix l'INCASÒL: és un règim de cobertures que consisteix a assegurar les persones arrendadores d'habitatges, amb contractes formalitzats a l'empara de l'article 2 de la Llei 29/1994 d'arrendaments urbans sobre la percepció d'una quantitat, en el cas d'instar un procés judicial de desnonament per falta de pagament de la renda conforme a les condicions i els requisits que estableix la normativa.

  • Per als contractes d'arrendament d'habitatge celebrats entre el 29 d'agost de 2008 i el 17 de juny de 2014 la cobertura Avalloguer és per a les mensualitats impagades des de l'inici de l'acció judicial, amb el límit de sis mensualitats.
  • Per als contractes d'arrendament d'habitatge celebrats a partir del 18 de juny de 2014 la cobertura Avalloguer és per a les mensualitats impagades des de l'inici de l'acció judicial, amb el límit de tres mensualitats. En els supòsits d'habitatges amb protecció oficial que es destinin a lloguer, o quan els habitatges es destinin als programes de mediació, de cessió o al programa d'inserció, la cobertura de tres mesos s'amplia fins als sis mesos, i dins de la cobertura es poden incloure mensualitats de renda impagades abans de la interposició de la demanda.