Els errors més comuns que es cometen en rebre una herència a Espanya

Gtres
Gtres
21 d’agost 2020, Redacció

L'herència és un dels actes jurídics més rellevants de la vida i, no obstant això, a la majoria dels espanyols no els sol preocupar, ja que a penes planifiquen el repartiment del patrimoni entre els familiars. Alguns dels errors són no fer testament, desconèixer els terminis per pagar els impostos o no saber com es reparteix una herència.

Desconèixer els terminis per pagar els impostos

Els hereus han de tenir en compte que hi ha un termini fixat per la llei per liquidar l'impost de successions. Aquest termini és de 6 mesos i comença a comptar des del moment de la defunció del causant. Hi ha l'opció de sol·licitar una pròrroga de 6 mesos més per poder-lo liquidar, però cal demanar-la durant els 5 primers mesos.

Des de reclamador.es recorden que només hi ha una situació en la qual els hereus no han de pagar l'impost de successions: quan es renuncia a l'herència de manera pura i simple. En la resta dels casos, cal liquidar aquest tribut. Així mateix, si hi hagués un habitatge a la massa hereditària, caldria liquidar l'impost de plusvàlua municipal. El termini per pagar la plusvàlua municipal quan es produeix per mortis causa és, igualment, de 6 mesos des de la defunció del causant -si la plusvàlua es paga per donació o venda, el termini és de 30 dies-.

Per tot això, com més es trigui a començar a gestionar una herència, menys dies tindran els hereus per pagar els impostos que implica heretar.

Desconèixer que també s'hereten els deutes

És possible que l'acceptació de l'herència comporti deutes que l'hereu haurà d'assumir com a propis quan s’accepti i reparteixi l'herència.

Els experts de reclamador.es asseguren que, malgrat que els notaris informen d'aquests fets, els successors poden estalviar-se temps i diners si s'assessoren bé i poden decidir acceptar l'herència a benefici d'inventari o, fins i tot, renunciar-hi.

No conèixer com es reparteix una herència

Un error molt habitual en enfrontar-se al repartiment d'una herència és pensar que a cada hereu forçós li correspon un terç de l'herència. Aquesta és una de les llegendes urbanes jurídiques errònies. L'herència es divideix en tres terços, un d'ells reservat per als hereus forçosos (la legítima). Si són diversos hereus, aquest terç de l'herència es divideix entre cada hereu.

Els altres dos terços es reparteixen de la següent manera: un terç de millora. El terç de millora només es pot distribuir a favor dels fills i descendents (mai a terceres persones fora d'aquest vincle familiar) i suposa, com el nom indica, afavorir amb aquest terç a un, diversos o tots els seus destinataris, segons decideixi el testador i sense necessitat que es reparteixi en parts iguals entre tots els descendents del testador.

Un terç de lliure disposició: com es dedueix del nom, es tracta d'un terç que el testador pot disposar lliurement i deixar a aquella persona o persones que consideri, sense necessitat que sigui hereva legítima, ascendent, descendent o altre familiar. El pot assignar completament a una sola persona o a diverses, a parts iguals o no.

Desconèixer com afecten les donacions en les herències

Reclamador.es assenyala que sí, les donacions afecten d'una o manera o altra en les herències i aquest fet és molt desconegut. L'Article 1035 del Codi Civil recull que “l'hereu forçós que concorri, amb uns altres que també ho siguin, a una successió haurà d’aportar a la massa hereditària els béns o valors que hagi rebut del causant de l'herència quan era viu, per dot, donació o un altre títol lucratiu, per computar-lo en la regulació de les legítimes i en el compte de partició”.

Això significa que qui hagi rebut una donació en vida haurà d'aportar a la massa hereditària el bé, ja sigui immoble o no, o el seu valor perquè computi dins de la seva part de l'herència. És a dir, es tractaria d'un avançament d'un bé o diners de la posterior herència, que és el que es coneix com a col·lació de béns.

Si es vol evitar això, també hi ha la possibilitat de realitzar una donació no col·lacionable i, en aquest cas, en el futur, quan es procedeixi al repartiment de l'herència, l'hereu que va rebre aquesta donació no col·lacionable, no haurà d'aportar a la massa de l'herència aquesta lliurament en vida, tret que es tracti d'una donació inoficiosa, és a dir, excessiva i que perjudiqui clarament la part legítima de la resta d'hereus. Per això és imprescindible que així es manifesti a l'escriptura de donació o al testament.

Pensar que es pot gestionar una herència sense assessorament legal expert

I és que tramitar una herència, indica reclamador.es, consta de nombrosos passos i documents que cal recopilar segons la mena d'herència a què s'enfrontin els hereus. Per exemple, si el mort no va deixar testament, s'haurà de fer la declaració d'hereus i, per això, cal sol·licitar una sèrie de documentació.

No fer testament

El més pràctic i fàcil és redactar el testament amb temps. D'aquesta manera se sap a on van els béns i s'eviten problemes familiars posteriors.

Referrer media