Donar o prestar diners per comprar una casa: quina és la millor alternativa a nivell fiscal

És aconsellable deixar-ho tot formalitzat per beneficiar-se dels avantatges fiscals

Donació de diners per comprar habitatge / Gtres
Donació de diners per comprar un habitatge / Gtres
21 de gener 2020, Redacció

En moltes ocasions surt la pregunta de si és millor regalar diners al fill per a la compra del primer habitatge o de si és millor fer-li un préstec. Per a qualsevol de les opcions és necessari fer tràmits i tenir en compte els impostos. En tots dos casos cal presentar models tributaris davant Hisenda.

Què passa si es fa una donació dinerària

El pare que regali diners al fill per a la compra del seu habitatge habitual ha de saber que el fill haurà de pagar l'Impost de Donacions, que té importants avantatges fiscals en funció de la Comunitat Autònoma on resideixi el donatari (on hagi passat més dies en els últims cinc anys anteriors a la donació). Aquí pots veure els beneficis fiscals que hi ha a cada CCAA per la donació de diners per a la compra d'un habitatge habitual.

Però per gaudir dels beneficis fiscals de l'Impost de Donacions és necessari complir una sèrie de requisits, establerts per cada Comunitat Autònoma. Un d'ells sol ser que la donació es formalitzi en escriptura pública. José María Salcedo, soci del despatx Ático Jurídico, recorda que és necessari verificar primer quins beneficis fiscals hi ha a la comunitat autònoma i els requisits que cal complir per gaudir-ne.

Com tributa el préstec de diners

En cas de prestar diners per comprar un habitatge cal tenir clar que ha de quedar formalitzat per escrit. El préstec tributa en l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), encara que està exempt. Per això cal presentar l'autoliquidació de l'impost (model 600) on ha de constar l'exempció.

Com que es tracta d'un préstec entre particulars, l'advocat Salcedo assegura que és important que quedi clara la devolució efectiva del capital prestat, que es realitzi en els terminis previstos i que aquesta devolució pugui provar-se: per exemple, amb una transferència bancària. La devolució del préstec pot ser en metàl·lic, però en aquest cas cal subscriure un rebut de pagament cada vegada que es pagui la quota. En aquest cas, tanmateix, es corre el risc que “Hisenda no consideri provats els pagaments, perquè desconfia de la data en què es van expedir els rebuts”, assenyala l'expert.

Per això, el millor és redactar un contracte de préstec on es deixi per escrit el termini d'amortització i la data en què s’ha de pagar cada quota.

El prestador particular pot exigir interessos, ja que regeix la llibertat de pacte. És possible pactar que el préstec sigui gratuït o que porti interessos. Això sí, si es decideix incloure interessos, s’han de fer constar com a rendiment del capital en l'IRPF del donant.

En cas de no incloure interessos, al contracte de préstec ha de quedar molt clar que no s'exigiran interessos amb la devolució dels diners prestats per tal d’evitar que Hisenda reclami la seva part en l'IRPF.

Què passa si no s'exigeix la devolució del préstec i els diners es regalen

És possible que el pare decideixi canviar d'idea sobre la marxa i regalar al fill els diners prestats. En aquest cas, Hisenda entendrà que s'ha perdonat el pagament del préstec i per això el considerarà una donació. Llavors, el fill beneficiari haurà de pagar l'Impost de Donacions, però amb el risc de perdre els beneficis fiscals prevists a la normativa per no haver complert anteriorment amb els requisits establerts a cada CCAA per gaudir plenament de la donació.